Personale

womdoc_stroke

Lægesekretær Gitte Baunsgård

Lægesekretær Lissi Jakobsen

 

 

 

 

 

womdoc_stroke

Diabetessygeplejerske Malene Christiansen

Lungesygeplejerske Mette Østergaard

Sygeplejerske Lotte Roslev